Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN

17.06.2021 15:3074 đã xem

Các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng là lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo, thực hiện mục tiêu giáo dục, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường. Mọi chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ muốn đạt kết quả tốt cần phải có sự phối hợp thực hiện. Nếu giữa Công đoàn và Nhà trường không tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, đồng bộ và nhất quán thì sẽ gặp khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện và phát động các phong trào thi đua trong Nhà trường.

Như chúng ta biết, Công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội của người lao động, cùng với Chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức; tổ chức động viên người lao động thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ công tác của đơn vị. Mối quan hệ giữa Chính quyền và Công đoàn là mối quan hệ trong đó thể hiện sự tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của mỗi tổ chức do đó cần có sự phối hợp, bàn bạc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, Công văn số 2343/QCPH – SGDĐT – CĐN ngày 27/11/2019 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng với nguyên tắc chung là: Bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, các quy định của Nhà nước và Tổng LĐ Lao động VN; Tôn trọng, hợp tác vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ QLGD và NLĐ trong ngành GD.

Hiện nay có một số đơn vị chưa tạo ra được sự đồng thuận cao giữa chuyên môn và công đoàn, mặc dù đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn nhưng còn mang tính chất chung chung, chưa xác định rõ những nội dung cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường chưa được coi trọng; công tác tham gia, phối hợp trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của cán bộ giáo viên chưa được quan tâm đầy đủ; trách nhiệm của mỗi bên trong quy chế phối hợp chưa được xác định cụ thể, BCH Công đoàn làm việc chưa thể hiện rõ tính khoa học, một số hoạt động đưa ra chưa nhận được sự hưởng ứng cao của cán bộ đoàn viên.

Đối với trường THPT Phan Bội Châu, trong những năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên với sự công nhận của lãnh đạo cấp trên và của nhân dân địa phương. Một trong những nguyên nhân của các kết quả đạt được là do Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với chính quyền để góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển. Hiệu trưởng và BCH Công đoàn nhà trường đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền nhà trường và Công đoàn từ năm học 2017-2018 và quy chế này được bổ sung hàng năm.

Chính nhờ việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp, CĐCS trường THPT Phan Bội Châu đã động viên được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm; việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học ngày càng được chú trọng. Tổ chức công đoàn nhà trường đã góp phần cùng với chính quyền nhà trường động viên tập thể CBGVNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018 – 2019, Nhà trường đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng, đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn I và nhiều năm liên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đ phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trường học trong việc tham gia với chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên và người lao động, các đơn vị cần tập trung xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn. Công đoàn trường THPT Phan Bội Châu mạnh dạn nêu lên một số ý kiến về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn như sau:

1. Mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà trường:

Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện dân chủ trong đơn vị

Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan quản lý giáo dục và đơn vị trường học; thống nhất ban hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động, Đại hội công đoàn tại các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị trường học; phối hợp tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong ngành giáo dục để báo cáo cấp có thẩm quyền. Hiệu trưởng là Trưởng ban, Chủ tịch CĐCS là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị.

Phối hợp tổ chức và chỉ đạo các phong trào thi đua

Công đoàn nhà trường  đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc tổ chức tốt Hội nghị CB,VC đầu năm học với tinh thần “ Dân chủ, công khai, công bằng” trong xây dựng kế hoạch, phân công lao động, đánh giá khen thưởng, thi đua, sử dụng các nguồn quỹ của đơn vị. Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng nội dung, chỉ tiêu, quy trình đánh giá, xét duyệt thi đua. Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị.

Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động lớn trong ngành. Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để tổ chức, thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động "Hai không", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Xã hội hoá giáo dục", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “ Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn” …. Vận động cán bộ, GVNV tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia đóng góp các loại quỹ: Vì người nghèo, “Mái ấm công đoàn”, quỹ tương trợ, khuyến học, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa …

Nhà trường phối hợp với CĐCS ban hành văn bản phối hợp về phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành; phát động việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học và những sáng kiến đã được đúc kết để vận dụng trong công tác quản lý, giảng dạy; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. CĐCS có trách nhiệm chỉ đạo các tổ công đoàn trong đơn vị tham gia phong trào thi đua do Nhà trường phối hợp phát động; tham gia công tác sơ kết, tổng kết thi đua và giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục

Nhà trường phối hợp với CĐCS tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho CBNGNLĐ trong ngành thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những chủ trương đổi mới của ngành; các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nghĩa vụ của người lao động.

CĐCS có trách nhiệm chỉ đạo các tổ công đoàn trong đơn vị tuyên truyền, giáo dục, vận động CBNGNLĐ không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tham gia công tác xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn và ngăn chặn các tệ nạn xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa trong các cơ quan, đơn vị trường học.

CĐCS phối hợp với Nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức; tổ chức gặp mặt, biểu dương các CBNGNLĐ tiêu biểu.
         2. Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên và người lao động

Nhà trường chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ: tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, CĐCS có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát do Nhà trường tổ chức. CĐCS có trách nhiệm chỉ đạo các tổ công đoàn trong nhà trường tập hợp các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CBNGNLĐ; tổ chức xây dựng, thực hiện thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 02 lần/năm giữa chính quyền và công đoàn viên; cử đại diện tham gia các hội đồng xét giải quyết các quyền lợi của CBNGNLĐ; tham gia với Nhà trường về các nội dung có liên quan đến giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CBNGNLĐ; tham gia giải quyết tranh chấp lao động theo quy định.

Chính quyền phối hợp với công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn, phối hợp với công đoàn xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn hóa và trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức động viên phát động phong trào học tập, bồi dưỡng để đạt kết quả cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn thường xuyên chăm lo xây dựng các điều kiện vật chất, tinh thần và có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với người đi học.

Thông qua Hội nghị đối thoại, chế độ hội họp định kỳ của cơ quan đơn vị…chính quyền và công đoàn cơ sở các đơn vị trường học có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để người lao động được biết, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát và theo dõi thực hiện. Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và xem xét giải quyết những kiến nghị của tổ chức công đoàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức công đoàn, thủ trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm bố trí địa điểm và phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn hoạt động, đồng thời hỗ trợ kinh phí hằng năm để công đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động phối hợp. Các cán bộ công đoàn được công đoàn cấp trên triệu tập đi họp BCH, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội công đoàn ... được chính quyền đồng cấp tạo điều kiện về thời gian, phương tiện đi lại, thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành. Chính quyền thực hiện đúng quy định Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định về chế độ giảm trừ giờ dạy, tiết dạy cho giáo viên, giảng viên làm cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của mỗi đơn vị trường học mà Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần chủ động và phối hợp xây dựng các Quy chế như: quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn; quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế khen thưởng nội bộ của đơn vị; quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở; quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn…

Như vậy, hoạt động của CĐCS ở các nhà trường hiện nay muốn đạt hiệu quả cao nhất thiết phải có Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả của việc phối hợp, các đơn vị cần phải đảm bảo 3 yêu cầu cơ bản sau:

Một là, BCH CĐCS cần có tâm huyết, nhiệt tình với công tác, có năng lực, nắm vững nghiệp vụ công đoàn. Biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên- người lao động, phải là chỗ dựa tin cậy của CĐV, thực sự là người đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của CĐV- người lao động.

Hai là, lãnh đạo đơn vị cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tôn trọng quyền độc lập và vị thế của BCH Công đoàn, tạo điều kiện tốt cho Công đoàn hoạt động.

Ba là, cần nắm vững mối quan hệ giữa Chủ tịch công đoàn cơ sở với Hiệu trưởng nhà trường là mối quan hệ giữa đại diện công nhân, viên chức, lao động với người sử dụng lao động trên cơ sở hợp tác để thực hiện một cách tốt nhất mục tiêu chung của đơn vị. Trong mối quan hệ này Chủ tịch công đoàn cơ sở cần sáng tạo, linh hoạt và có nguyên tắc xử lý thực hiện các tình huống sau:

Khi Hiệu trưởng làm đúng: Chủ tịch CĐCS sau khi tìm hiểu việc làm của HT, phải ủng hộ và vận động CĐV ủng hộ việc làm đúng đó.

Khi Hiệu trưởng gặp khó khăn: Chủ tịch công đoàn cơ sở vận động CĐV tìm mọi cách cùng HT và lãnh đạo nhà trường tháo gỡ những khó khăn đó, chủ tịch công đoàn không thể xem mình là “người ngoài cuộc” được.

Khi Hiệu trưởng làm sai, vi phạm chế độ chính sách, pháp luật: Về nguyên tắc, không thể để cho HT làm sai hoặc vi phạm. Do vậy, Chủ tịch CĐCS phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo để xử lý theo nhiều bước nhưng trên tinh thần là tôn trọng lẽ phải và lợi ích chính đáng của tập thể.

Tóm lại, xây dựng CĐCS vững mạnh là vấn đề hết sức quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Muốn đạt được mục đích đó các hoạt động của công đoàn trong nhà trường phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, bám sát nghị quyết của cấp uỷ, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, chương trình công tác của công đoàn cấp trên và cấp mình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể…Từ đó tạo được mối quan hệ thân thiện hài hòa, tạo được bầu không khí làm việc tích cực, đầm ấm trong đơn vị, tạo nên sức mạnh đoàn kết, nhất trí cao của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                             CĐCS trường THPT Phan Bội Châu

Tin tức khác