Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

BÁO HÌNH - TỔ CÔNG ĐOÀN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

09.05.2022 06:561776 đã xem
Tác phẩm tham gia Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 18/8/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022.  Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc thi trong toàn Ngành một cách hiệu quả. Mỗi tuần, CĐGD tỉnh sẽ cập nhật tối thiểu 01 tác phẩm dự thi để giới thiệu đến bạn đọc. Sau đây là tác phẩm Tổ Công đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường của CĐCS trường THPT Lê Hồng Phong (Di Linh)

22_tac pham tham gia giai bcve phongtrao cn va hoat dong cong doan_lhp_637876772852477231.pdf

 

Tin tức khác