Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG HƯỚNG TỚI 51 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

02.10.2020 17:56116 đã xem
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), bởi GD-ĐT nâng cao dân đức và mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước phát triển, phồn vinh. Bác Hồ là người đặt nền tảng cho tư tưởng chiến lược “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), bởi GD-ĐT nâng cao dân đức và mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước phát triển, phồn vinh. Bác Hồ là người đặt nền tảng cho tư tưởng chiến lược “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta.  Một trong những nội dung cơ bản, cốt lõi trong bản Di chúc đó là lời dặn của Người về thế hệ trẻ - về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Người nhấn mạnh:Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Để thực hiện Di chúc của người, ngành giáo dục nói chung phải xem công tác giảng dạy, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong nhà trường là nội dung cốt lõi và cần thiết.

Hoà chung trong không khí của cả nước hướng tới 51 năm thực hiện Di chúc của Bác, CĐCS trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức nhiều hoat động thiết thực gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời xây dựng và biểu dương những điển hình của nhà trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo tiêu chí: “Trung thành - tận tuỵ - sáng tạo - gương mẫu” trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động của công đoàn. Trong thời gian tới, công đoàn phối hợp cùng với chính quyền nhà trường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chị thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng.

- Quán triệt tới toàn thể CB-GV-NV-HS Chỉ thị: 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT, Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Lâm Đồng.

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể CB-GV-NV-HS nhân dịp Tháng ATGT quốc gia năm 2020 (tháng 9/2020) với những yêu cầu và nội dung cụ thể.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị  31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể: Thông qua các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào của Đoàn-Hội.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh

- Xây dựng kế hoạch dạy học trên cơ sở tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Công văn 1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; công văn 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Không chỉ trong công tác phối hợp, CĐCS nhà trường còn chủ động quan tâm, động viên CB - GV- NLĐ về các vấn đề như:

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, trong học sinh của nhà trường.

4. Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác. Công đoàn đã phát động phong trào tập thể thao, khuyến khích đoàn viên tham gia các bộ môn, câu lạc bộ thể thao theo sở thích và năng khiếu. Mỗi tháng tổ chức giao lưu thể thao giữa đoàn viên các tổ công đoàn ít nhất 01 lần vào chiều thứ bảy nhằm rèn luyện sức khỏe và tạo sự gắn kết trong nội bộ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường, CĐCS trường THPT Lê Hồng Phong quyết tâm thực hiện có hiệu quả những lời dạy của Bác trong Di Chúc!

Tập thể thao theo gương Bác Hồ

Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên

Tin tức khác