Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

"CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI ĐỀU DO CÁN BỘ TỐT HAY KÉM"

11.11.2020 22:3299 đã xem
"CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI ĐỀU DO CÁN BỘ TỐT HAY KÉM"

"CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI ĐỀU DO CÁN BỘ TỐT HAY KÉM"
Đó là lời khẳng định tầm quan trọng về công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    
Là Người trực tiếp tổ chức, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ cho cách mạng Việt Nam từ những thế hệ đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề cán bộ: 'Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vậy Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta'.
Để sử dụng cán bộ đúng đắn và hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu mấy phương pháp cần được áp dụng trong công tác cán bộ như sau:

1. Hiểu biết cán bộ: “Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chỗ xấu cho họ”. 
2. Khéo dùng cán bộ: “Muốn cán bộ làm được việc phải khiến cho họ yên tâm, vui thú làm việc. Phải khiến cho cán bộ có gan nói, đề ra ý kiến. Năng lực con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, một phần lớn do công tác, học tập mà hình thành. Nếu biết lãnh đạo khéo, tài nhỏ cũng hóa thành tài to, lãnh đạo không khéo thì to cũng hóa nhỏ. Phải chú ý tìm nguồn cán bộ để phát triển hợp lý”.
3. Cất nhắc cán bộ đúng: “Nếu cất nhắc, nâng đỡ cán bộ không phải vì tài năng và đạo đức mà chỉ vì cảm tình riêng hoặc quan hệ nhờ vả hai chiều thì cán bộ đó không bao giờ đủ khả năng làm việc, sẽ làm quần chúng dị nghị, gây mất uy tín cho tổ chức và cán bộ”.
4. Thương yêu cán bộ: “Là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm được chăm nom, gia đình họ khỏi khốn quẫn”. 
5. Giữ gìn cán bộ: Chính là phê bình đúng và giúp cán bộ sửa chữa khuyết điểm vì: “Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm”.

Tin tức khác