Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG

31.10.2020 22:2932 đã xem
Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của UBKT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Chiều ngày 30/10/2020, UBKT đã tiến hành kiểm tra đồng cấp theo Kế hoạch, trong đó tập trung kiểm tra công tác tài chính công đoàn ngành. Buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc, khẩn trương đạt được mục đích đề ra.

Một số hình ảnh:

Ban biên tập CĐGD Tỉnh Lâm Đồng

Tin tức khác