Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

"QUẦN CHÚNG CHỈ QUÝ MẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯ CÁCH, ĐẠO ĐỨC"

15.09.2020 08:1730 đã xem
Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6 ngày 18-1-1949. Người huấn thị: “… Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên như vậy khi Đảng ta đang tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Người khẳng định, nhân dân là “nền gốc” sinh ra cán bộ, là cái “nôi” nuôi dưỡng, giúp đỡ cán bộ trưởng thành, phát triển. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng phải luôn tự phê bình, nhận rõ những yếu kém, khuyết điểm về đạo đức, quan hệ quần chúng và hậu quả nguy hại từ những yếu kém, khuyết điểm đó. Nhiệm vụ cấp bách mà thực tiễn cách mạng lúc này đang đòi hỏi là phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân; từng cán bộ, đảng viên phải tự soi mình, sửa chữa ngay những yếu kém, khuyết điểm về đạo đức, thực hành tiết kiệm, sửa đổi lối làm việc, xây dựng tác phong công tác khoa học, gần dân.

Lời nói, việc làm, cùng tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng trong lãnh đạo nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện lời căn dặn của Người, những thói hư, tật xấu, lối làm việc cá nhân chủ nghĩa, thiếu khoa học, kém hiệu quả trong cán bộ, đảng viên dần được phát hiện, chấn chỉnh, góp phần làm trong sạch Đảng, củng cố đoàn kết trong nội bộ Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Lời huấn thị của Bác là “cẩm nang” để các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, liên hệ bản thân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, chống các hành vi sai trái, tiêu cực, xa rời quần chúng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân… làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

ST.

Tin tức khác