Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CÔNG ĐOÀN THPT LỘC BẮC VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

21.06.2021 15:0424 đã xem
 Thế kỷ XX đầy giông bão đã sản sinh ra những con người vĩ đại. Có một con người mà tiểu sử như những trang huyền thoại lung linh ánh sáng, thu hút lòng ngưỡng mộ, kính yêu từ hàng triệu trái tim của nhân loại tiến bộ bằng cuộc sống hào hùng và sự nghiệp to lớn của mình. Có một con người mà với tài năng và đức độ đã trở thành một lý tưởng hoàn thiện tuyệt vời về cả sức mạnh chiến thắng và lòng nhân ái bao la khiến ngay cả kẻ thù cũng tỏ lòng khâm phục. Đó là Chủ Tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người chiến sỹ kiên trung của phong trào cách mạng vô sản thế giới - một lý tưởng sống cao đẹp lôi cuốn sự phấn đấu vươn tới của biết bao thế hệ người Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay.

        

       Phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh lên một tầm mức mới với nội dung hết sức cụ thể gắn với công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, qua đó, phải có chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

       Qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

       Là một tổ chức chính trị-xã hội trong trường học với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, bảo vệ, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn trong các đơn vị trường học vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi công đoàn viên trong từng đơn vị.

      Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, Công đoàn trường THCS & THPT Lộc Bắc đã phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đơn vị:

      Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, xác định rõ hơn, cụ thể hơn những việc làm của tập thể, cá nhân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác. Sau khi tổ chức, mỗi cá nhân đều viết báo cáo thu hoạch, trình bày nhận thức của mình và những nội dung sẽ vận dụng vào thực tiễn.

     Công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Hàng năm, tổ chức cho toàn thể công đoàn viên đăng ký thực hiện bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc thù công việc và vị trí công tác của từng người để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

      Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn phù hợp với tình hình của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ dạy học. Định kỳ hàng tháng đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện từ Chi bộ đến các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ công đoàn; thông qua việc kiểm điểm đã kịp thời ghi nhận những thành tích nổi bật, những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, đồng thời chỉ ra được những khuyết điểm, tồn tại của từng cá nhân, tập thể và tư vấn, giúp đỡ cá nhân, tập thể ấy khắc phục, sửa chữa.

       Công đoàn đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để tạo sự lan tỏa trong và ngoài tập thể đơn vị thông qua các hoạt động như tổ chức lựa chọn, viết tin bài giới thiệu về “Gương người tốt, việc tốt”; tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với công tác biểu dương, khen thưởng hàng năm, xây dựng pano biểu dương được đặt ở vị trí trang trọng, dễ quan sát để mọi thành viên trong nhà trường học tập, noi theo...

       Với sự quan tâm của cấp ủy, nhà trường và tổ chức công đoàn; trong những năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại đơn vị trường THCS & THPT Lộc Bắc đã đạt được những thành tích đáng trân trọng và tự hào:

       Tập thể nhà giáo đã nỗ lực, vượt khó, dành trọn tâm huyết cho nghề, cho các thế hệ học sinh; nhiều nhà giáo đã không quản ngại băng rừng, vượt các con đường trơn trợt để động viên, vận động học sinh ra lớp; nhiều thầy cô, dù không có bất kỳ thu nhập thêm nào đã tự nguyện dành thời gian riêng của mình vào buổi tối để đến trường hỗ trợ học sinh học tập ca 3 nhằm nâng cao chất lượng thi TN THPT; nhiều thầy cô giáo tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã xung kích, đi đầu trong phong trào nhận đỡ đầu học sinh tại đơn vị; nhiều thầy giáo, cô giáo là những nhà giáo trẻ đầy năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ... Nhà trường luôn duy trì được môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, thân thiện; thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trong 5 năm (2016 2020) đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng gần 100 lượt học sinh, 34 lượt nhà giáo, 05 tập thể học sinh tiêu biểu; 02 nhà giáo được biu dương, khen thưởng toàn ngành, 02 nhà giáo và tập thể nhà giáo và học sinh được biểu dương cấp huyện năm 2018, 01 nhà giáo và tập thể chi bộ được biểu dương cấp huyện năm 2019, 2020.

      Chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt và là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ở các trường vùng khó; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đã ba năm liền (từ 2018 – 2020) đều đạt 100%. Chất lượng mũi nhọn của nhà trường có bước tiến đáng kể, từ chỗ không có học sinh giỏi các cấp thì từ năm học 2016 – 2017 đến nay hàng năm trường luôn có học sinh giỏi văn hóa cấp huyện THCS, cấp tỉnh THCS, THPT, đạt nhiều giải thưởng cao trong các giải thể thao, Hội  thao QPAN cấp tỉnh; các cuộc thi, hội thi do Huyện ủy và các cấp, ngành tổ chức; trường đã có nhà giáo đạt danh hiệu nghiệp vụ sư phạm trẻ, giáo viên giỏi cấp tỉnh; nhiều nhà giáo đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 01 nhà giáo đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; năm học 2019 – 2020, nhà trường được Bộ GDĐT tặng bằng khen trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2015 – 2019..

       Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đơn vị, có thể nói việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tập thể trong toàn đơn vị và đã đạt những kết quả đáng trân trọng. Trong thời gian tới, CĐCS trường THCS & THPT Lộc Bắc sẽ tiếp tục phối hợp tốt với nhà trường, phát huy đúng mức vai trò của tổ chức công đoàn trong việc động viên, tập hợp người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

CĐCS TRƯỜNG THCS & THPT LỘC BẮC

Tin tức khác