Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, vi phạm - Nguồn https://tulieuvankien.dangcongsan.vn

03.08.2022 15:46660 đã xem

Tin tức khác