Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Sự nghiệp trồng người

11.11.2020 22:1999 đã xem
SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI 

Ngạn ngữ Việt Nam có những câu nằm lòng trong nhiều thế hệ: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “không thầy đố mày làm nên”, “tiên học lễ, hậu học văn”. Đây chính là sự tổng kết sâu sắc của ông cha ta từ ngàn xưa, luôn đề cao giá trị cao đẹp của người thầy giáo; suy rộng ra là vai trò dạy cách ứng xử văn hóa giữa thầy và trò, giữa con người với con người, giữa nhà trường với xã hội... Thầy nhận thức đúng vai trò “đưa đường chỉ lối”, “chở khách qua sông”. Trò tiếp nhận ở thầy tri thức, đạo làm người, luôn mang nặng công ơn người chèo thuyền, dù chỉ một lần qua bến...

Từ ngày lập nước Việt Nam mới, đã hơn 75 niên học trôi qua. Hàng chục vạn cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp “trồng người” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ học sinh ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cô giáo, thầy giáo đã tận tâm, tận lực đào luyện hàng triệu cán bộ, đã và đang hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt là đã giáo dục, rèn luyện hàng triệu người mang lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc, trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến giành và giữ độc lập, thống nhất non sông và hôm nay đây, đang lao động, công tác hăng say, vượt lên mọi khó khăn, thách đố, khát khao sáng tạo đưa những chuyến đò qua sông vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống./.

Tin tức khác