Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

04.09.2020 09:01813 đã xem

 

 Năm học 2021-2022 là năm học tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Sở Giáo  dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội phụ nữ tỉnh xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền về pháp luật ngay trong những tháng đầu năm học mới, giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật cần thiết nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong tuân thủ và chấp hành pháp luật, hình thành hành vi đạo đức và chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 

   Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT

Tin tức khác