12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2022 - 2023 - Nguồn https://giaoducthoidai.vn/

15.08.2022 19:17378 đã xem
Năm học 2022 -2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, trong đó 12 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Tin tức khác