Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THAM GIA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH L M ĐỒNG LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2023 – 2028

20.09.2023 11:311540 đã xem

           Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-LĐLĐ ngày 05/09/2023 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; từ ngày 18/9 – 19/9/2023 Đoàn đại biểu của Công đoàn Giáo dục tỉnh đã tham gia Đại hội tại Nhà văn hoá Lao Động tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội

           Đoàn Đại biểu gồm 12 thành viên chính thức được bầu từ Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 do đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Ngành làm trưởng đoàn.

           Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục tỉnh đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình, kế hoạch làm việc, nội quy của Đại hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của Đại hội và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên lao động ngành Giáo dục với Đại hội.

Họp đoàn đại biểu trước khi tham dự Đại hội

Tham gia thảo luận tại Tổ

Đại diện CĐGD tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội

            Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 32 thành viên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 9 ủy viên; bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 8 ủy viên. Đồng chí Hoàng Liên tiếp tục được bầu tái đắc cử Chủ tịch; đồng chí Lê Ngọc Phúc được bầu tái đắc cử Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; các đồng chí Phạm Văn Được và Phạm Thị Lệ Dung tiếp tục được bầu tái đắc cử Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng Chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh.

Tham gia bỏ phiếu bầu BCH, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X ra mắt Đại hội

           Tại Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 08 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023 giai đoạn 2018 – 2023; đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐGD tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng

              Được sự tín nhiệm của đoàn viên lao động trong toàn Ngành bầu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ, phản ánh với đại hội các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với mục tiêu phấn đấu “Xây dựng tổ chức Công đoàn Lâm Đồng vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ CNVCLĐ hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”.

- CĐGD tỉnh Lâm Đồng -

Tin tức khác