Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Đổi mới công tác kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

11.09.2020 09:43982 đã xem
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của 10 CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện Đức Trọng và Đơn Dương tại trường THPT Chu Văn An.

Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành gồm có 10 đồng chí, trưởng đoàn là đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch công đoàn ngành. Buổi kiểm tra gồm các nội dung chính: Kiểm tra việc chấp hành  điều lệ Công đoàn, thực hiện nhiệm vụ năm học, tài chính Công đoàn và đánh giá công đoàn vững mạnh.

Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cho thấy các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp đoàn viên lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

         Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn: Các đơn vị thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quyết định ban hành quy chế, việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi; Hồ sơ sổ sách, biểu mẫu kế toán đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi , lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, kịp thời.

 Đoàn kiểm tra thông báo kết luận việc chấp hành nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, chú trọng hơn nữa các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đổi mới sáng tạo trong hoạt động tổ chức Công đoàn, công tác xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác nhận đỡ đầu gắn với một địa chỉ nhân đạo, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông đồng thời kiến nghị giải pháp để các đơn vị sớm khắc phục hạn chế.

Công tác kiểm tra của Công đoàn ngành tại các CĐCS hàng năm giúp các CĐCS nhìn nhận tốt những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cũng như việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS.

 

 

Tin tức khác