Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

16.09.2020 14:352305 đã xem
 Để cải tiến hoạt động công đoàn trong tình hình mới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 16/01/2019 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã  ban hành Kế hoạch số 05/KH-TLĐ phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Ngày 16/4/2019 Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng đã ban hành công văn số 02/HD-CĐN  để hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện, đồng thời Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã phát động phong trào thi đua và chủ trì, tổ chức cho các CĐCS trực thuộc ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” tại các đơn vị trường học trong tỉnh.

        Để cải tiến hoạt động công đoàn trong tình hình mới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 16/01/2019 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã  ban hành Kế hoạch số 05/KH-TLĐ phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Ngày 16/4/2019 Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng đã ban hành công văn số 02/HD-CĐN  để hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện, đồng thời Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã phát động phong trào thi đua và chủ trì, tổ chức cho các CĐCS trực thuộc ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” tại các đơn vị trường học trong tỉnh.

      Thực hiện chỉ đạo của CĐN, trong năm học 2019-2020, 100% CĐCS trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền và cho đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Các đơn vị đã thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” và Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để xem xét công nhận sáng kiến tại đơn vị. Đến cuối năm học, các CĐCS khối trực thuộc đã có 219 chuyên đề SKKN cá nhân và 117 tập thể về đổi mới hoạt động công đoàn của đơn vị được thực hiện có hiệu quả.

      Từ những kết quả bước đầu đã thể hiện sự quan tâm của đoàn viên về vị thế của tổ chức công đoàn, về nhận thức cần phải đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của  đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ). Các cán bộ CĐ trong tỉnh cũng đã vận dụng sáng tạo tri thức, công nghệ mới vào quá trình tổ chức các hoạt động , tích cực nghiên cứu cơ sở lý luận, đề xuất được các giải pháp, cách làm mới trong tổ chức các hoạt động công đoàn Giáo dục. Bên cạnh đó, cán bộ CĐ các cấp cũng đã sáng tạo cách tiếp cận và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp mình.  

     Để nâng cao hiệu quả thực sự của tổ chức công đoàn, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động, thiết nghĩ chúng ta cần: Đổi mới sáng tạo từ tư duy nhận thức của đội ngũ CBCĐ với phương châm hướng về cơ sở, Đổi mới trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Đổi mới cả về nội dung, hình thức hoạt động CĐ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, trang bị dầy đủ các văn bản hoạt động công đoàn, văn bản liên quan đến công tác phối hợp chính quyền cùng cấp. Thành lập cổng Thông tin điện tử là việc hết sức cần thiết trong giai đoạn công nghệ hiện nay. Có như vậy phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”  tại các CĐCS trong toàn tỉnh sẽ ngày càng thành công để mục đích tốt đẹp của phong trào thực sự có ý nghĩa, có sức lan toả trong ngành giáo dục nói riêng và tổ chức CĐ Việt Nam nói chung./.

Tin tức khác