Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 8/3

17.09.2020 11:031042 đã xem
Thực hiện CV số 01/HD - CĐN Giáo dục Lâm Đồng về Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 12/02/2020. Ngày 05/3/2020 CĐCS trường THPT Đạ Huoai tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Hai giỏi” năm 2019;

Thực hiện CV số 01/HD - CĐN Giáo dục Lâm Đồng về Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 12/02/2020. Ngày 05/3/2020 CĐCS trường THPT Đạ Huoai tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Hai giỏi” năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và chỉ thị 03/CT-TLĐ. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết về những kết quả đã đạt được trong những năm qua của nữ công đoàn viên trong nhà trường (có 02 chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; có 02 GV giỏi cấp Tỉnh; có 03GV đạt thành tích cao trong cuộc thi Giáo án tích hợp cấp Tỉnh; có 08 GV có HS đạt giải HSG cấp Tỉnh; 10 GV giỏi cấp trường; 09 GV đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà); phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong những năm tới. Hội nghị cũng khen thưởng những Công đoàn viên nữ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai giỏi”; trong thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. 

 

Tin tức khác