Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại Đức Trọng

15.09.2022 08:40774 đã xem
Ngày 14/9, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự, có bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, UBND huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, sát với Luật Bình đẳng giới và các nghị định của Chính phủ có liên quan. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực như lao động, việc làm cho phụ nữ; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ, trẻ em; triển khai chương trình giáo dục pháp luật cho phụ nữ; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho phụ nữ... tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nữ tại địa phương. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Cụ thể, đã giải quyết việc làm tăng thêm cho 60.207 lao động; trong đó, có 33.514 lao động nữ, chiếm tỷ lệ 55,66%; tổ chức 159 lớp đào tạo nghề cho 5.146 lao động nông thôn, trong đó có 3.087 người nữ, chiếm tỷ lệ 59,99%.

Đồng thời, đã ưu tiên cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay, dư nợ hơn 161 tỷ đồng/5.250 lượt phụ nữ vay vốn, đang đầu tư hỗ trợ cho các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất, chăn nuôi... 

Cùng đó, bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả; bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình cũng được thực hiện để vợ, chồng có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trong các hoạt động, có ý thức trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách công bằng... 

Phụ nữ trên địa bàn huyện đã được tạo điều kiện và khuyến khích tham gia công tác xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đức Trọng đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng thời, bà cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đức Trọng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ nữ, nhằm đảm bảo tính kế thừa. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử đại diện cho tiếng nói của nữ giới. 

Cùng đó, cần làm tốt công tác tham mưu, có cơ chế, chính sách thu hút sự tham gia của phụ nữ, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho phụ nữ phát huy sự sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực...

 Nguồn: N.MINH (Báo lamdong.vn)

Tin tức khác