Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Vai trò của bình đẳng giới trong giáo dục

11.04.2019 09:301034 đã xem

Bình đẳng giới đang là vấn đề được rất nhiều quốc gia quan tâm trong đó có Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu về bình đẳng giới thì việc giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết. Nhận thức rõ vai trò của bình đẳng giới, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tích cực triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020 nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới; Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cơ sở giáo dục theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nữ cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; Thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội tiếp cận, tham gia, hưởng lợi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển bề vững và hội nhập quốc tế.

Thực hiện mục đích trên, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Lâm Đồng đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm hướng việc thực hiện công tác bình đẳng giới đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao như: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục, tăng tỉ lệ biết chữ của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn; Đảm bảo các vấn đề về giới, bình đẳng giới được lồng ghép trong các môn học liên quan; Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo, cha mẹ học sinh và cộng đồng; Phòng chống bạo lực học đường, bạo lực học đường trên cơ sở giới, thúc đẩy môi trường học tập an toàn và thân thiện; Tăng cường công tác thống kê có trách nhiệm giới, lồng ghép giới, lập kế hoạch và quản lý ngành giáo dục.

Thực hiện tốt được các mục tiêu trên cần có nhiều giải pháp thiết thực như: Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể cùng cấp đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên báo cáo, liên hệ với lãnh đạo các cấp nhằm tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch hành động nói chung và công tác phụ nữ nói riêng; Phối hợp với Công đoàn ngành, nghiên cứu, chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động hỗ trợ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào giảng dạy ở các chương trình học chính khóa các bộ môn thích hợp, lồng ghép trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của ngành cũng như của đơn vị; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới; Tăng cường công tác về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và tham gia các đợt đánh giá việc thực hiện Luật bình đẳng giới và các luật, văn bản pháp lý có liên quan về giới để có thông tin, dữ liệu, bằng chứng nhằm điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các chỉ tiêu, hoạt động phù hợp với mục tiêu chung.

Bình đẳng giới trong giáo dục có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng nguồn nhân lực của tương lai và có tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc thực hiện các kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong giáo dục nói chung và trong ngành Giáo dục Lâm Đồng nói riêng là hết sức cần thiết, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

                                                                    Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT

Tin tức khác