Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

QUAN TÂM PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT PRÓ

08.11.2023 11:14248 đã xem

                             Ngày 2/11/2023, đồng chí Trần Thị Gái (Giáo viên tổ Toán- Tin) sau một thời gian rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tốt, đã được công đoàn giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                            Cùng với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động , Công đoàn THPT Pró đã xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng. Do đó, việc thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu thêm nhiều đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy, chi bộ xem xét, kết nạp, ngày càng khẳng định được vai trò của Công đoàn trong việc tích cực tham gia xây dựng, phát triển Đảng.

                          Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, công đoàn cơ sở THPT Pró sẽ tiếp tục giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi Lễ kết nạp.

                                                          G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841818242280_46aee3a798a3c834aa139a7c8dff209b.jpg

                                                                                       Lễ kết nạp diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình.

                                                   G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841818225823_85c59ad9c55267948f97e85d11bda3e8.jpg

                                                                Đ/c Trần Thị Gái tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung chủ tịch  Hồ Chí Minh

                                                                                 G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4842068194138_272319e2e719bc46746b2ead737e7733.jpg

                                                              Đ/c Nguyễn Thanh Nhã - Phó bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới

                                                                        G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841952332528_615942bc266c19df0ebe72391ac15f80.jpg

                                                  Đ/c Trần Thị Hiền đại diện nhận nhiệm vụ phân công theo dõi và giúp đỡ đảng viên dự bị Trần Thị Gái

 

                                                                                                                                                                                              - CĐCS THPT Pró -

Tin tức khác